وبلاگ

دستگاه ماموگرافی

دستگاه ماموگرافی

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ


روش ﮐﺎر:

 

در ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً از دو ﻧﻮع دﯾﺪ ﭘﺴﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: دﯾﺪ ﭘﻬﻠﻮي ﺟﺎﻧﺒﯽ و دﯾﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ.:MLO( Medio - Lateral Oblique)


اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮏ زاوﯾﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ MLO از ﯾﮏ زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ، ﭼﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن را ﻓﻘﻂ

ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎن و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻗﺮار داد. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ MLO ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺼﻮﯾﺮMLO ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﻓﺸﺮده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﯿﻤﺎر ﻃﻮري ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﻓﺖ را ﻓﺸﺮده ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻧﺜﺒﯿﺖ زاوﯾﻪ و

ﻣﮑﺎن ، ﻋﮑﺲﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 

:(CC) Cranio – Caudal

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ، در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻞ اﺟﺰاي ﺑﺎﻓﺖﭘﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي

ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ در ﺗﺼﻮﯾﺮدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ

ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢرخ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﭘﺴﺘﺎن را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻓﺸﺮدهﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﻓﻘﯽ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺤﻮهﻗﺮار دادن ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﯿﺰﻧﺤﻮه اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﯿﻤﺎر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.


ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ:


ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.


ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ:

ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻻي 50 ﺳﺎلدز اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،

ﺑـﯽﺧـﻄـﺮ  ﺑـﻮده و داراي ﻋﻮارﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ.ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ، وﺿﻮح ﺑﺎﻻ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت.در ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎي ﻣﺪرن

ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن  ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ.ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس دردي ﮐﻪ در

ﻃﻮل ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزي ﭘﺴﺘـﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ دوري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﺧﺘﺮاع روش ﻫﺎي

ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽدرد ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺿﻮح ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎي ﯾﻮن ﺳﺎز X و ﺧﻄﺮ آن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ روش ﻫﺎﯾﯽ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻟﯿﺰر ﺑﺮاي ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در قسمت های بعدی با دستگاه های پزشکی بیشتر آشنا میشوید پس با ما همراه باشید.....

شما می توانید با حضور در دوره های فنی و حرفه ای رادمان در حوزه تجهیزات جنرال بیمارستانی، به صورت کامل نسبت به عیب یابی دستگاه های پزشکی به صورت عملی، مسلط شده و مدرک معتبر بین المللی فنی و حرفه ای را دریافت کرده و از فرصت های بازار کار بهره مند شوید.

می توانید برای ارتباطات بیشتر، از شماره تماس و بسترهای فضای مجازی دپارتمان مهندسی پزشکی رادمان استفاده کنید.

 

شماره تماس : 05135018080و 09150082996

تلگرام ما
اینستاگرامRadmaniran_bme

منتظر شما هستیم...