اطلاعیه ها

آموزش تخصصی تعمیرات موبایل

آموزش تخصصی تعمیرات موبایل

آموزشگاه تعمیرات موبایل رادمان باکادری ازمجرب ترین وقدیمی ترین اساتیدآموزش موبایل افتخاراین راداشته که بابرگزاری دوره های آموزش تعمیرات موبایل وکارآموزی تعمیرات موبایل شمارابه تعمیرکارحرفه ای بدل کند.
برای شمااین فرصت فراهم آمده که باهررده سنی وتحصیلات دوره های جامع تعمیرات موبایل راگذرانده وباداشتن مدرک فنی وحرفه ای جهت اخذجوازکسب برای شروع کسب وکار ودرآمدزایی مستقل خوداقدام کنید.
وتیم تخصصی تعمیرات موبایل آموزشگاه رادمان درتمامی طول مسیر همراه شمابوده و برای طی کردن پله های موفقیت قدم به قدم هم گام شماخواهدبود فقط کافی ست امروز شروع کنید...