همکاران

Image

مهندس عطاران

مدیر و موسس
Image

مهندس آمیغی

مشاور راهبردی
Image

دکتر تقوی

مشاور ارشد سیستم
Image

دکتر عظیمی

مشاور سیستم
Image

دکتر زنقائی

مشاور پروژه
Image

دکتر اباذری

مشاور نرم افزار
Image

دکتر بانکیان

مشاور الکترونیک و IT
Image

مهندس تاجی

معاون آموزشی
Image

مهندس حقیقی

کارشناس فناوری اطلاعات
Image

خانم مهندس امیدوار

کارشناس روابط عمومی
Image

خانم مهندس منبتی

برنامه ریز سیستمی