اطلاعیه ها

شروع دوره جامع پایتون

شروع دوره جامع پایتون

شروع دوره یکشنبه 1400/11/10

مشاهده اطلاعیه
دوره تخصصی تعمیر لوازم خانگی کد210

دوره تخصصی تعمیر لوازم خانگی کد210

شروع دوره: جمعه 8 بهمن ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
الکترونیک پایه کد 243

الکترونیک پایه کد 243

شروع دوره: یکشنبه 5 دی ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد 249

آموزش تعمیرات موبایل کد 249

شروع دوره: یکشنبه 1400/11/10

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد 246

آموزش تعمیرات موبایل کد 246

شروع دوره: 1 دی ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
آموزش تعمیرات موبایل کد 245

آموزش تعمیرات موبایل کد 245

شروع دوره: شنبه 14 آذر ماه 1400

مشاهده اطلاعیه
ربات جنگجو

ربات جنگجو

شروع دوره: 3 آذرماه 1400

مشاهده اطلاعیه